Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Forældrerådet

Som et led i den gode kommunikation mellem forældre og skole, har skolen oprettet et forældreråd.

Forældrerådet består af en repræsentant fra hver klasse. Repræsentanten vælges på det årlige forældremøde for to år af gangen. Udover forældrerepræsentanten består Forældrerådet af repræsentanter fra skolens ledelse samt fra skolens bestyrelse. Det er rådets opgave at sikre en god dialog mellem skole og hjem for at sikre eleverne et godt skoleliv.

Der afholdes 2 møder i løbet af skoleåret. Første møde i oktober kvartal og andet møde i april kvartal. Forældrerådet vælger på det første møde en formand, der sammen med skolens leder laver dagsorden til møderne. Dagsorden til det første møde laves i samarbejde med formanden fra skoleåret før.

Forældrerådet skal ses som et vigtigt samarbejdsorgan i forhold til skolen, og repræsentanten i Forældrerådet er den naturlige kontakt til klassens forældre. Repræsentanterne i Forældrerådet er en naturlig samarbejdspartner i klassens lærerteam, og dagsorden til forældremødet kan laves i samarbejde med den pågældende repræsentant og lærerteamet. Den enkelte klasses repræsentant er det naturlige bindeled fra klassens forældre til klassens lærere om evt. overordnede problematikker og emner man ønsker debatteret på forældremøder.

På de 2 årlige møder kan der drøftes emner af almen karakter, det skal dog præciseres, at personrelaterede emner, uanset om de vedrører elever, forældre eller personale, ikke kan drøftes. Sct. Ibs Skole opfordrer også klasserepræsentanten til en gang om året, at aftale et besøg i klassen med klasselæreren. Det vil også være en god ide, at skolens eksterne tilsynsførende bliver inviteret til et af møderne.

 

bubble