Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Prøver

Efter 9. klasse afholder vi folkeskolens 9.-klasseprøver.

skole/terminsproeve.jpeg


Skriftlige- og mundtlige prøver maj/juni 2022

Mandag den 2. maj

09.00-12.30 Dansk, skriftlig fremstilling 9. klasse

Tirsdag den 3. maj

09.00-10.00 Matematik uden hjælpemidler 9. klasse

10.00-13.00 Matematik med hjælpemidler 9. klasse

Onsdag den 4. maj

09.00-10.00 Dansk, retskrivning 9. klasse

10.00-10.30 Dansk, læsning 9. klasse

Torsdag den 5. maj

09.00-12.00 Engelsk, udtræksfag 9. klasse


Fredag den 6. maj

09.00-12.00 Tysk, udtræksfag 9. klasse


Tirsdag den 10. maj

09.00-10.00 Naturfag, udtræksfag 9. klasse

 

Fra onsdag d. 11. maj er der normal skolegang

 

De mundtlige/praktiske prøver afholdes i perioden torsdag den 23. maj - fredag den 17. juni 2022. Dog ikke fredag d. 10. juni, der er reserveret til evt. optagelsesprøver til de gymnasiale uddannelser.

 

   

Oversigt over fag ved folkeskolens 9.-klasseprøver

Alle elever skal på 9. klassetrin aflægge 5 bundne prøver (B) og 2 prøver (U), som findes ved udtræk. De udtrukne fag for de enkelte klasser offentliggøres på Intra fredag d. 24. april 2020. Udover de bundne og udtrukne prøver kan eleverne selv vælge at aflægge prøve i de frivillige valgfag fransk (F) og spansk (F).

Alle elever skal til prøve i 5 bundne prøver (B)

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Dansk B B
Engelsk B  
Matematik   B
Fælles naturfaglig prøve B  


Alle elever skal efter udtræk (U) til prøve i ét af følgende humanistiske fag:

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Engelsk   U
Tysk U U
Historie U  
Samfundsfag U  
Kristendomskundskab U  

 
Alle elever skal efter udtræk (U) til prøve i ét af følgende fag:

Fag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Idræt U  
Geografi   U
Biologi   U
Fysik/kemi   U
Matematik U  

 
Eleverne på Sct. Ibs Skole kan aflægge mundtlig prøve i de frivillige valgfag fransk og spansk:

Valgfag Mundtlig prøve Skriftlig prøve
Fransk F  
Spansk F  

          

    

Gennemgang af de skriftlige og mundtlige prøvers udformning

(For en detaljeret gennemgang henvises til ministeriets prøvevejledninger. Klik her!)

Bundne prøvefag 9. klasse

Dansk

 • Prøven er skriftlig og mundtlig.
 • Den skriftlige del af prøven omfatter en prøve i læsning og retskrivning og en prøve i skriftlig fremstilling.
 • Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse.
 • Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevens selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læsedelen. Besvarelsen foregår elektronisk.
 • Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.
 • Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet gives der 3½ time.
 • Besvarelsen i skriftlig fremstilling med adgang til internettet udarbejdes på computer og printes. Der må efter skolelederens nærmere anvisninger anvendes programmer kendt fra undervisningen til behandling af tekst og billeder. Programmerne kan være med stave- og grammatikkontrol. Der er adgang til internettet under prøven. Eleverne må ikke kommunikere eller dele deres dokumenter med andre under prøven.
 • Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning.
 • Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.
 • Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.
 • Eleverne vælger senest en uge inden første skriftlige prøvedag, om de ønsker at deltage i samtalerunden. Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.
 • Der prøves i at
  – forholde sig analytisk og reflekterende til tekster og andre udtryk fra forskelligartede medier
  – styre skriveprocessen fra idé til færdig tekst
  – udtrykke sig i en sammenhængende og disponeret form
  – skrive forståeligt, klart og varieret i teksttyper, der passer til situation og kontekst
  – udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden
  – vise indsigt i sprogets spændvidde fra hverdagssprog til kunstneriske udtryksformer
  – beherske et sikkert sprog med korrekt stavning
  – kunne læse korrektur på egne tekster
  – anvende forskellige teksttyper, stilarter og de vigtigste regler for sprogrigtighed i forhold til målgruppen
  – anvende forskellige fremstillingsformer, fortælleteknikker og virkemidler
  – layoute tekster i forhold til teksttype, genre og målgruppe
  – gennemføre målrettet og kritisk informationssøgning
  – anvende internettets muligheder bevidst og hensigtsmæssigt i relevant omfang
 • Der gives én karakter for besvarelsen og én karakter for orden.
 • Ved afholdelse af den mundtlige prøve benytter Sct. Ibs Skole prøveform B.
 • Den valgte prøveform er fælles for alle elever på samme hold. Ved skoleårets begyndelse træffer skolens leder bestemmelse om prøveformen.
Prøveform B
 • Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.
 • Ud fra de danskfaglige forløb i opgivelserne sammensætter læreren i samarbejde med eleverne et antal fordybelsesområder, som alsidigt dækker det opgivne stof. Eleverne trækker lod imellem disse fordybelsesområder. Inden for det lodtrukne fordybelsesområde udvælger eleven i samråd med læreren et prøveoplæg, som er grundlaget for elevens mundtlige prøve. Lodtrækning og forberedelse kan foregå individuelt eller i mindre grupper. Eksaminationen ved den mundtlige prøve gennemføres individuelt.
 • Efter lodtrækningen af fordybelsesområdet, som finder sted tidligst 10 dage inden, de skriftlige prøver påbegyndes, har eleven 10 undervisningslektioner til sit arbejde med fordybelsesområde, prøveoplæg og synopse.
 • Eleven udarbejder før prøven og med vejledning af dansklæreren en synopse. Eleverne kan udarbejde synopsen enkeltvis eller i mindre grupper.
 • Synopsen og det valgte prøveoplæg afleveres til læreren og sendes til censor senest 14 kalenderdage inden prøvens afholdelse.
 • Prøven består i elevens præsentation af sit fordybelsesarbejde, en kort oplæsning af et udvalgt tekststykke samt en efterfølgende samtale om fordybelsesområdet og relevant danskfagligt stof – med udgangspunkt i opgivelserne. Elevens oplæg må ikke overskride halvdelen af den samlede prøvetid. Prøven varer 25 minutter, inkl. karakterfastsættelse.
 • Der gives én karakter.

Matematik

 • Prøven er skriftlig.
 • Den skriftlige prøve består af en del uden hjælpemidler og en del med hjælpemidler.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik uden hjælpemidler gives der 1 time.
 • Prøven er elektronisk
 • Der gives én karakter.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik med hjælpemidler gives der 3 timer.
 • I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.
 • Alle hjælpemidler må benyttes inkl. internettet. Der må dog ikke kommunikeres med andre!
 • Der gives én karakter.

Engelsk

 • Prøven er mundtlig.
 • Prøven består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne og en samtale ud fra et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin disposition til prøven. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne.
 • Prøven foregår på engelsk.
 • Prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.
 • Der gives én karakter.

Fælles naturfaglig prøve

 • Prøven er praktisk/mundtlig.
 • Prøven tilrettelægges således, at 4, 5 eller 6 elever enten individuelt eller i grupper aflægger prøve samtidig i løbet af en to-timers periode inkl. karakterfastsættelse. Disse elever aflægger prøve i samme lokale og arbejder med hver deres naturfaglige problemstillinger, som så vidt muligt skal være forskellige.
 • Ved prøvens begyndelse afleverer eleverne en kortfattet oversigt over, hvordan den naturfaglige problemstilling forventes belyst med fx undersøgelser, modeller og perspektiver.
  Oversigten, som kan bestå af tekst i punktopstilling, være et mindmap og/eller bestå af illustrationer, danner sammen med den naturfaglige problemstilling og de tilhørende arbejdsspørgsmål udgangspunkt for prøveafholdelsen.
  Eleverne fremlægger mundtligt med støtte af relevante undersøgelser og modeller. I prøvesituationen har eleverne også mulighed for at underbygge deres fremlæggelse/argumentation med dokumentation af undersøgelsesresultater, som det kun har været muligt at gennemføre forud for prøveafholdelsen. Dette kan fx være forskellige resultater fra feltundersøgelser i naturområder og/eller på virksomheder.
 • Der gives en individuel karakter.

Prøvefag til udtræk

Engelsk

 • Prøven er skriftlig.
 • Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.

Tysk

 • Prøven er skriftlig eller mundtlig.
 • Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.
 • Den mundtlige prøve består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne og en samtale ud fra et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin disposition til prøven. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne.
 • Prøven foregår på tysk.
 • Prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.
 • Der gives én karakter.

Biologi/geografi/fysik-kemi

 • Prøven er skriftlig og besvares digitalt.
 • Den skriftlige prøve består af ét opgavesæt.
 • Til besvarelsen gives der 1 time.
 • Der gives én karakter.
 • Ved bedømmelsen medvirker ikke censorer.

Historie/samfundsfag

 • Prøven er mundtlig.
 • Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 8. og 9. klassetrin.
 • Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.
 • Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.
 • Der gives én karakter.

Kristendomskundskab

 • Prøven er mundtlig.
 • Opgivelserne kan repræsentere stof fra både 7., 8. og 9. klassetrin.
 • Oplæggene til den mundtlige prøve skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof. Et prøveoplæg baserer sig på kilder med tilhørende spørgsmål formuleret af læreren. Det skal have sammenhæng med opgivelserne og være ukendt for eleven. En kildetype, der indgår i et oplæg, skal også indgå i opgivelserne. Oplæggene skal være på dansk. Eleven får 40 minutters forberedelsestid, og prøvetiden er 20 minutter inkl. karakterfastsættelse.
 • Eleven må i forberedelsestiden benytte opslagsværker og egne optegnelser samt tage notater til brug for eksaminationen.
 • Der gives én karakter.

Mundtlig matematik

 • Til den mundtlige prøve opgives et alsidigt sammensat stof inden for fagets fire centrale kundskabs- og færdighedsområder. Desuden opgives eventuelle temaer og projekter, som klassen har arbejdet med. Endvidere oplyses om de it-værktøjer, der er benyttet i undervisningen.
 • Prøven foregår i grupper bestående af to-tre elever. Prøven tilrettelægges, så højst seks elever, der arbejder samtidigt, gennemfører prøven i løbet af 2 timer. Karakterfastsættelsen finder sted inden for samme tidsrum ved bedømmelsens afslutning. Skolens leder kan beslutte et andet antal af elever i grupperne.
 • Prøven tager udgangspunkt i et oplæg med tydelige problemstillinger, som giver eleverne mulighed for at vise matematiske kompetencer, viden og kunnen. Oplægget, prøveforløbet og de materialer, der er til stede i prøvelokalet, skal give eleverne mulighed for at benytte matematiske arbejdsmåder i prøvesituationen. Det samlede antal prøveoplæg skal alsidigt repræsentere samtlige områder inden for det opgivne stof.
 • Ved prøven må alle hjælpemidler anvendes. Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer.
 • Mens eleverne arbejder, taler lærer og censor med grupperne og den enkelte elev om de faglige begreber, metoder, overvejelser og konklusioner, som prøveoplægget har givet anledning til. Der afsluttes med en uddybende samtale.
 • Der prøves i elevens matematiske kompetencer, som de kommer til udtryk gennem elevens handlinger i matematikholdige situationer. Ved bedømmelsen lægges hovedvægten på en eller flere af følgende matematiske kompetencer hos eleven:

- problembehandlingskompetence

- modelleringskompetence

- ræsonnementskompetence

- kommunikationskompetence

- hjælpemiddelkompetence

- anvendelse af faglige begreber, metoder og arbejdsmåder.

 • Eleverne bedømmes individuelt. Der gives én karakter til hver elev.

Idræt

 • Prøven er en praktisk/mundtlig prøve.
 • Prøven foregår i grupper bestående af to - fem elever.
 •  Læreren vælger i samråd med eleverne minimum tre temaer med udgangspunkt i Fælles Mål, som har været genstand for undervisning i faget på 9. klassetrin. Temaer fra 8. klasse kan inddrages.
 • Der udfærdiges en undervisningsbeskrivelse, hvoraf de tre temaer fremgår. Undervisningsbeskrivelsen omfatter endvidere oplysninger om undervisningens form og indhold indenfor hvert af fagets kompetenceområder. Det fremgår af undervisningsbeskrivelsen, hvilke tekster og andre udtryksformer, der har været anvendt i undervisningen. Der opgives mellem 15-20 normalsider. Eleverne får udleveret undervisningsbeskrivelsen snarest muligt efter faget er udtrukket.
 • Eleverne trækker gruppevis to indholdsområder angivet i henholdsvis pulje A og pulje B. Hver gruppe har således trukket ét indholdsområde fra hver pulje. Grupperne vælger derefter et af de overordnede temaer. Tema og indholdsområder skal danne udgangspunkt for udarbejdelsen af et praksisprogram og den efterfølgende reflekterende samtale.
 • Puljerne indeholder følgende indholdsområder:

    Pulje A: Redskabsaktiviteter, Dans og udtryk, Kropsbasis

    Pulje B: Boldbasis og boldspil, Løb, spring og kast, Fysisk træning,
                Natur- og udeliv (kan fravælges i forhold til  praktiske årsager)

 • Eleverne udarbejder gruppevis forud for prøven og med vejledning fra idrætslæreren en disposition for et praksisprogram, som skal fremvises til prøven. Dispositionen skal indeholde:

– angivelse af valgt tema samt de to lodtrukne indholdsområder
– en kort redegørelse for sammenhæng mellem tema og indholdsområder
– en kort oversigt over de praktiske øvelser i praksisprogrammet
– angivelse af tekster og andre udtryksformer anvendt under forberedelsen
– angivelse af digitale medier, herunder musik og video, der indgår i prøven
– elevernes og lærerens underskrifter.

 • Dispositionen afleveres i to eksemplarer til idrætslæreren forud for det praktiske arbejde med praksisprogrammet.
 • Til hver disposition udarbejder læreren 2-4 uddybende spørgsmål, der har fokus på det valgte tema og sammensætningen af praksisprogrammet, og som prøvens mundtlige del tager udgangspunkt i. Læreren stiller spørgsmålene til eleverne under den mundtlige del af prøven.
 • Den praktiske del af prøven består i udarbejdelse og fremvisning af et praksisprogram, der er sammensat med udgangspunkt i det valgte tema og de lodtrukne indholdsområder.
 • Den mundtlige del af prøven består af en samtale mellem gruppen og eksaminator og eventuelt censor, og forløber som en idrætsfaglig dialog med udgangspunkt i de uddybende spørgsmål samt praksisprogrammet. Samtalen foregår i umiddelbar forlængelse af den praktiske prøve.
 • Prøven tilrettelægges, så kun én gruppe aflægger prøve ad gangen. Gruppens samlede prøvetid udregnes som 35 minutter for to elever inklusive tid til votering. Prøven forlænges med 10 minutter for hver ekstra elev.
 • Der skal i prøvelokalet være mulighed for at anvende computer, musikanlæg og eventuelt projektor.
 • Der prøves i

Kropslige færdigheder

– at tage kvalificerede valg

– at vise kvalitet i bevægelse

Sammensætning af praksisprogram

– praksisprogrammets sammenhæng med tema

– idrætslige færdigheder

– at udvikle idrætslige aktiviteter

– samarbejde

Idrætsfaglig viden

– i forhold til valgte tema

– i forhold til praksisprogrammets to indholdsområder

Indsats

– fokus og koncentration

 • Bedømmelsen gives på baggrund af en helhedsvurdering ud fra graden af målopfyldelse i faget. Der er tale om en helhedsvurdering, hvor de kompetencer, eleven har demonstreret, vægtes i en helhed.
 • Der gives én karakter per elev. Dispositionen indgår ikke i bedømmelsen.


Valgfag

Fransk/spansk

 • Prøven er skriftlig eller mundtlig.
 • Den skriftlige prøve består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.
 • Den mundtlige prøve består af elevens redegørelse for et selvvalgt emne ud fra tekstopgivelserne og en samtale ud fra et overordnet tema fra tekstopgivelserne. Til brug for redegørelsen medbringer eleven sin disposition til prøven. Som indgang til samtalen trækker eleven et oplæg/spørgsmål, som skal have indholdsmæssig sammenhæng med et overordnet tema fra tekstopgivelserne.
 • Prøven foregår på fransk/spansk.
 • Prøven varer 20 minutter, inkl. karakterfastsættelse.
 • Der gives én karakter.

 

For yderligere oplysninger klik på dette link Børne- og Undervisningsministeriet

 

Tilladte hjælpemidler ved de skriftlige prøver

Niveau Fag Hjælpemidler
9. kl. Dansk, læsning og retskrivning Der må anvendes ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn
9. kl. Dansk, skr. fremstilling Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre.
9. kl. Matematik uden
hjælpemidler
Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.
9. kl. Matematik med
hjælpemidler
Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre.
9. kl. Engelsk, tysk Del 1 Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.
9. kl. Engelsk, tysk Del 2 Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.
Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.
9. kl. Biologi Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
9. kl. Fysik/kemi Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.
9. kl. Geografi Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler
bubble