Velkommen til
Sct. Ibs Skole

Vi glæder os til at tage imod dig!

Terminsprøver

I 8. klasse afholder vi to terminsprøver i løbet af skoleåret. Begge terminsprøver omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig biologi, skriftlig geografi samt skriftlig fysik/kemi. Prøver i skriftlig engelsk og skriftlig tysk indgår i mindst én terminsprøve i 8. klasse.
I 9. klasse afholder vi én årlig terminsprøve. Den omfatter dansk retskrivning og læsning, dansk skriftlig fremstilling, skriftlig matematik, skriftlig engelsk, skriftlig tysk, skriftlig geografi, skriftlig biologi samt skriftlig fysik/kemi.

På denne side kan du finde en gennemgang af terminsprøvernes udformning, en oversigt over tilladte hjælpemidler samt information omkring besvarelse af terminsprøver på computer.

 skole/img_0570.jpg


Gennemgang af terminsprøvernes udformning 

Dansk (8. og 9. klasse)

 • Prøven omfatter en prøve i læsning og retskrivning og en prøve i skriftlig fremstilling med adgang til internettet.
 • Prøven i læsning og retskrivning (dansk sprog og sprogbrug) består af en diktatdel, som oplæses for eleverne, og en opgavedel, som eleverne selv skal læse og løse. Opgavedelen indeholder forskellige opgaver i sprog og sprogbrug, korrektur og tegnsætning og en selvstændig del i læseforståelse.
 • Prøven varer 1½ time. Heraf afsættes 1 time til retskrivningsdelen med lærerens diktering og elevens selvstændige arbejde med ordbøger og opgaver i dansk sprog og sprogbrug. ½ time afsættes dernæst til elevens selvstændige arbejde med læsedelen. Der besvares elektronisk.
 • Efter 1 time indsamles retskrivningsdelen, og læsedelen uddeles.
 • Der gives én karakter for læsning og én karakter for retskrivning.
 • Til besvarelse af opgaven i skriftlig fremstilling med adgang til internettet gives der 3½ time.
 • Prøven kan indledes med en samtalerunde af maksimalt 30 minutters varighed af den samlede prøvetid på 3½ time. Samtalerunden foregår i på forhånd aftalte grupper på 2-4 elever. Under samtalen kan eleverne drøfte opgavernes ordlyd, krav, genrer, forståelse af tekst, særlige ord og udtryk, idéer til layout m.v. Eleverne må tage notater, som kan anvendes i den efterfølgende individuelle skrivning.
 • Efter gruppesamtalen går eleverne til deres individuelle arbejdspladser og udfærdiger deres besvarelser.
 • Skolen skal på forhånd fastlægge samtalerundens varighed, som skal være fælles for alle deltagende elever.
 • Samtalerunden er valgfri for den enkelte elev.
 • Alle hjælpemidler må benyytes inkl. internettet. Dog må der ikke kommunikeres med andre!
 • Der gives én karakter for besvarelsen og én karakter for orden.

Matematik (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af en del uden hælpemidler og en del med hjælpemidler.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik uden hjælpemidler gives der 1 time.
 • Prøven er elektronisk.
 • Der gives én karakter.
 • Til besvarelsen af prøven i matematik med hjælpemidler gives der 3 timer.
 • I bedømmelsen vil der blive lagt vægt på elevens brug af faglige begrundelser, herunder anvendelse af matematiske modeller, samt elevens anvendelse af forklarende tekst, algebraiske udtryk, tegninger og grafer. Ligeledes indgår det i bedømmelsen, hvorledes eleven på grundlag af de foreliggende oplysninger og data kan vurdere problemer, beskrive løsningsstrategier og udarbejde løsninger ved hjælp af matematikken.
 • Alle hjælpemidler må anvendes inkl. internettet. Dog må der ikke kommunikeres med andre!
 • Der gives én karakter.

Engelsk og tysk (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af en opgave i lytte- og læsefærdighed og en friere skriftlig opgave, der omfatter en opgave i sprog og sprogbrug samt en kortere opgave i skriftlig fremstilling.
 • Til besvarelsen af opgaven i lytte- og læsefærdighed gives der 1 time, og til den friere skriftlige opgave gives der 2 timer.
 • Der gives én karakter.

Biologi, geografi og fysik/kemi (8. og 9. klasse)

 • Prøven består af ét elektronisk opgavesæt.
 • Til besvarelsen gives der ½ time.
 • Der gives én karakter.

 

Tilladte hjælpemidler ved terminsprøverne

Niveau

Fag

Hjælpemidler

FP9

Dansk, læsning og retskrivning

Der må anvendes elektroniske og trykte ordbøger, som er i overensstemmelse med gældende retskrivning, som den er fastsat af Dansk Sprognævn

FP9

Dansk, skr. fremstilling

Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre!

FP9

Matematik uden hjælpemidler

Der må benyttes skrive- og tegneredskaber, dog ikke elektroniske.

FP9

Matematik med hjælpemidler

Alle inkl. internettet. Der må ikke kommunikeres med andre.

FP9

Engelsk, tysk
Del 1

Ved prøven i lytte- og læsefærdighed må der ikke anvendes hjælpemidler.

FP9

Engelsk, tysk
Del 2

Ved prøven i sprog og sprogbrug og skriftlig fremstilling må der anvendes ordbøger og grammatiske oversigter.

Ved brug af computer må der anvendes tekstbehandling med stave- og grammatikkontrol samt elektroniske ordbøger.

FP9

Biologi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

FP9

Geografi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

FP9

Fysik/kemi

Der må ikke benyttes medbragte hjælpemidler.

 

Retningslinjer og gode råd ved besvarelse af skriftlige prøver på computer eller tablet.

Hvis du selv medbringer en bærbar computer og egen printer, opstiller og afprøver du computer og printer en halv time før prøven begynder. Hvis du selv medbringer en bærbar computer og et USB stik til brug ved udskrivning på skolens printere, skal du være i lokalet senest 15 min. før prøven begynder.

Husk at lade computeren op og slå automatiske opdateringer fra senest dagen før prøven!

Medbringer du en tablet, møder du senest en halv time før prøven og tester udskrivning via Airprint.

De almene regler for forsikring gælder også i denne situation, hvilket betyder, at det er hjemmets egen indboforsikring, der skal erstatte evt. skade eller tyveri.

Husk at medbringe en stikdåse/forlængerledning og et USB stik. Til prøven i skriftlig dansk fremstilling medbringes desuden høretelefoner, da opgavesættet kan indeholde videoklip og lyd.

På Elevintra under ’Klassen’ – ’Klassearkiv’ – ’Prøver’ finder du et tomt dokument med skolens sidehoved. Gem dette dokument på din computer inden prøven, så du er klar til at arbejde i det. Der vil være enkelte USB stiks med skrivehovedet i prøvelokalet. Arbejder man ikke i dokumentet med skolens sidehoved, skal alle de afleverede ark påføres unilogin, klasse, elevnummer og skole.

Arbejder du med ’Word’ på din egen computer, åbner du sidehovedet med et dobbelt klik, inden du kan udfylde sidehovedet med dine personlige oplysninger samt fag og dato.
Arbejder du med ’Open Office’, skal du åbne det tomme dokument og derefter gemme det. Derefter kan du udfylde sidehovedet med dine personlige oplysninger samt fag og dato.

De sider, du vælger at udskrive, skal du underskrive i det angivne felt i skolens skrivehoved efter udskrift.

Medbring desuden et USB stik, så du kan gemme besvarelsen både på computeren og på dit USB stik ca. hvert 5. minut. Arbejder du på en tablet uden USB indgang, så gem også besvarelsen eksternt (ex. Dropbox, OneDrive, Google Drive m.m.), så besvarelsen kan findes og printes fra skolens computere, hvis der skulle opstå tekniske problemer.

Du har lov til at benytte de samme hjælpemidler, som elever der ikke skriver på computer, og du må også benytte de hjælpemidler, som er knyttet til ’Word’/ ’Open Office’.
Du må ikke bruge fremmede og i forvejen gemte filer på din computer/ dit USB stik. Du må ikke benytte internettet til at kommunikere med andre. Du må ikke sætte billeder ind i din besvarelse, hverken fra internettet, fra egen computer eller fra opgavesættet.

I dansk, engelsk og tysk er www.ordbogen.com og www.sproget.dk de eneste tilladte hjemmesider at benytte.
I tvivlstilfælde om snyd, vil skolen afdække elevens færden på nettet i browserens historik, og skolens IT ansvarlige vil gennemgå elevens logfiler over besøgte hjemmesider.

Overtrædelse af regler medfører bortvisning.

Skulle uløselige tekniske problemer opstå, må du fortsætte besvarelsen med håndskrift. Medbring derfor de nødvendige skriverekvisitter.

Det forventes, at du er fortrolig med udførelsen af alle de for prøven nødvendige handlinger, som f.eks. gemme, udskrive og back up funktioner. Vær opmærksom på, ved udskrivning på skolens printere, at du skal arbejde med Microsoft Office pakken, Open Office eller kunne omdanne din besvarelse til en pdf fil. Det anbefales at kunne omdanne sin besvarelse til en pdf fil, da besvarelsen så med sikkerhed bevarer sit layout ved udskrivning. Arbejder du med en tablet uden USB indgang, vil der ligeledes være mulighed for Airprint. Skolen står for de elektriske installationer og et rimeligt computerkyndigt lærertilsyn under prøverne.

Kun de sider som udskrives tæller med i bedømmelsen af opgaven.

Alle afleverede sider skal påføres elevens unilogin, klasse, elevnummer, skole og underskrives af en tilsynsførende.

Man kan forestille sig flere tekniske komplikationer, som på afgørende vis kan få negativ indflydelse på din præstation. Vi vil fra skolens side gøre vores til at forebygge og undgå de situationer, men undervisningsministeriets retningslinjer for brug af computer/tablet indskærper, at ansvaret for det endelige resultat udelukkende påhviler dig. Der er efterfølgende ingen mulighed for at klage.

bubble